Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal Bilgiler öğretiminde; öğrencileri, dersin her safhasına aktif katılıma olanak sağlayıp, Bunun için katılımcı öğretim yöntem ve teknikleri (küme çalışması, drama, gezi-gözlem, iş birliğine dayalı öğretim gibi) kullanılmakla beraber, öğrencilerin derse aktif katılımlarını teşvik ederek güdülemelerini sağlayıp, bunun için öğrencilerin meraklarını uyandırma, başarılarını ödüllendirme gibi faaliyetlerde bulunmaya dikkat ediyoruz.

Öğrenmede bireysel farklılıklara dikkat edilmeli ve saygı gösterilmelidir. Bizde bu ilkeyi benimsemiş eğitimciler olarak her yaş dönemindeki çocukların psikolojik ve sosyal özellikleri belirleyip, soyut kavramların, ahlâkî değerlerin, benlik duygusunun gelişim durumuna göre öğretim yapılması gerektiğine inanıyoruz. Sosyal Bilgiler dersi bu dersi gören bireyin toplum içerisinde karşılaşacağı sorunlar esnasında kullanması gereken becerileri aşılamayı amaçlayan bir derstir. Amacımız bireyin toplum içerisinde yeterli bilgi, beceri ve tutum sahibi olmasıdır. Vatandaşlık ile ilgili sorumluluklarını ve görevlerini bilen, Türk milletine ve Türk ordusuna karşı olan sevgi besleyen, Ulu Önder Mustafa kemal Atatürk’ün çizdiği yolda ilerleyen ve Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini anlayan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel ilkelerine bağlı, toplumda beraber yaşamayla birlikte yaşamayla gelen sorumluluk, yardımlaşma duygusunu benimsemiş, Kişilerin birbirlerine olan saygılarının ne anlam ifade ettiğini bilen bireyler yetiştirmektir.

 

Sosyal Bilgiler Zümresi